Statut

STATUT STOWARZYSZENIA EUROPEJSKICH WIĘZI

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie Europejskich Więzi, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest Organizacją Pożytku Publicznego, działa na podstawie systemu prawnego obowiązującego w Polsce i niniejszego statutu.

§2
Stowarzyszenie jest samorządnym, dobrowolnym i niezależnym stowarzyszeniem kierującym się swoim głównym przesłaniem: EUROPA LUDZI POJEDNANYCH, PARTNERSKICH, SOLIDARNYCH, OTWARTYCH.

§3
 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jego granicami zgodnie z porządkiem prawnym określonym w ustawie.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. Wrocław.
 3. Stowarzyszenie organizuje się w ośrodki i ogniska, może też tworzyć lokalne oddziały z zachowaniem postanowień niniejszego statutu.

§4
Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

§5
 1. Stowarzyszenie może przystępować, jako członek zbiorowy do związków stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych, gospodarczych i zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 2. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji zagranicznych i międzynarodowych, których cele zbieżne są z celami Stowarzyszenia, o ile nie narusza to zobowiązań wynikających z umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§6
Stowarzyszenie używa własnej pieczęci, oznak oraz znaków organizacyjnych i honorowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział II
CELE ORAZ SPOSOBY I ZASADY ICH REALIZACJI

§7
Celem Stowarzyszenia jest:
 1. Wyzwalanie zbiorowej i indywidualnej aktywności we wszystkich środowiskach na rzecz idei Europy określonej przesłaniem wymienionym w §2, realizowanie tej idei przez różnoraką działalność organizacyjną oraz teoretyczną, artystyczną i publicystyczną refleksję.
 2. Propagowanie ukształtowanych w dziejach Europy wartości i wzorów w obszarze kultury, cywilizacji, ludzkiej pracy i obyczajów.
 3. Inspirowanie i rozwijanie międzynarodowych, europejskich kontaktów w różnych dziedzinach życia, jako aktywów sprzyjających zarówno przygotowaniu społeczeństwa polskiego do Europy zjednoczonej, jak też umożliwiających narodom Europy poznanie tożsamości Polaków oraz ich wkład do europejskiej wspólnoty.
 4. Kultywowanie bezinteresownej wymianie między Europejczykami w różnych dziedzinach i formach z poszanowaniem narodowych i regionalnych odrębności oraz lokalnych możliwości.

§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność na rzecz ogółu społeczeństwa w sferze zadań publicznych w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr.96, poz.873). Działalność ta stanowi wyłączną działalność statutową Stowarzyszenia. Realizacja celów następuje w szczególności poprzez:
 1. Działalność wspomagającą rozwój i wychowanie.
 2. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
 3. Kulturę, sztukę oraz ochronę dóbr i kultury i tradycji.
 4. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 5. Promocję i organizację wolontariatu.
 6. Pomoc w organizowaniu na partnerskich, ochotniczych zasadach wymiany grup zawodowych, artystycznych, naukowych, szkolnych, ekologicznych, sportowych, krajoznawczych, itp.
 7. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w europejskim ruchu miast bliźniaczych; rozszerzanie go na współpracę gmin, wsi, instytucji, zakładów, stowarzyszeń, szkół, klubów sportowych i innych.
 8. Wspieranie wymiany podejmowanej w dziedzinie festiwali, konkursów, wystaw, przeglądów, konferencji, szkoleń, zawodów sportowych, wędrówek krajoznawczych itp.
 9. Działalność informacyjno-popularyzatorska na rzecz wzajemnej wiedzy o sobie narodów Europy (m.in. przez działalność własnych publikatorów i oficyn wydawniczych).
 10. W miarę możliwości materialne promowanie polsko-europejskich akcji współpracy i wymiany.
 11. Współdziałanie i współpraca z organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą.
 12. Inne formy służące urzeczywistnieniu celów Stowarzyszenia a dopuszczalne prawem.

§9
Do podstawowych zasad swego działania Stowarzyszenie zalicza:
 1. Autonomiczną, podmiotową aktywność społeczną kierującą się normami demokracji uczestniczącej.
 2. Bezinteresowność materialna.
 3. Honorowe dotrzymywanie zobowiązań.
 4. Respektowanie neutralności Stowarzyszenia: światopoglądowej, politycznej, wyznaniowej, etnicznej.
 5. Zakaz:
a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bliskimi”,
b)      przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)      wykorzystanie majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
d)      zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członków organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§10
 1. Stowarzyszenie nie ingeruje w działalność swoich członków w innych organizacjach społecznych i politycznych.
 2. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich, którym są bliskie jego cele, dążenia i program, którzy akceptują statutowe zasady.

§11
 1. Na program Stowarzyszenia składają się inicjatywy i zadania przyjęte przez jego władze oraz przedsięwzięcia samodzielnie podejmowane przez poszczególne ogniwa organizacyjne oraz problemowe zespoły zainteresowań.
 2. Ogniwa i zespoły mają obowiązek informowania Radę Główną i Radę Oddziału o podejmowanych przedsięwzięciach dotyczących wymiany zagranicznej i innych akcjach międzynarodowych.

§12
 1. Dla spełnienia obowiązków administracyjnych, finansowych, technicznych, dokumentacyjnych itp. Rada Główna Stowarzyszenia może powołać Biuro, którego pracownicy zatrudniani są decyzjami Zarządu Głównego. Oddziały lokalne mogą zatrudnić pracowników i tworzyć Biuro, gdy ilość członków Oddziału przekroczy 300 osób.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§13
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 2. W przedsięwzięciach Stowarzyszenia mogą uczestniczyć osoby i zespoły nie zrzeszone w nim pod warunkiem przestrzegania statutowych zasad działania.

§14
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia, która akceptuje statut Stowarzyszenia, a w swojej działalności społecznej i zawodowej jest w stanie przyczynić się do realizacji jego podstawowych celów i uchwalanych programów.
 2. Członkiem zwyczajnym staje się osoba przez pisemne złożenie DEKLARACJI członkowskiej z chwilą potwierdzenia tego faktu przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału aktem wpisania do rejestru.
 3. Osoby, które założyły Stowarzyszenie i uchwaliły statut, stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.§15
 1. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne zainteresowane uczestnictwem członków swych załóg w działalność Stowarzyszenia i popieraniem jego celów statutowych.

§16
 1. Osoby prawne będące członkiem wspierającym są reprezentowane w Stowarzyszeniu przez uprawnionych pełnomocników.
 2. Członków wspierających – osoby prawne przyjmuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału na podstawie pisemnej deklaracji.

§17
 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub krzewienia idei europejskich.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie (Kongres) Stowarzyszenia.

§18
Członkami zwyczajnymi i honorowymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy i obcokrajowcy.

§19
 1. Członkami Stowarzyszenia stają się osoby z chwilą ich wpisania do rejestru prowadzonego przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału.
 2. Rejestr członków honorowych prowadzi Zarząd Główny.

§20
Członek zwyczajny ma prawa:
 1. Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia.
 2. Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia.
 3. Współkształtować oblicze Stowarzyszenia: składać wnioski i postulaty programowe.
 4. Realizować w ramach Stowarzyszenia własne projekty zgodnie z jego celami.

§21
Członek zwyczajny ma obowiązek:
 1. Aktywnie realizować cele Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnie opłacać zdeklarowaną składkę.
 4. W miarę możliwości wspierać Stowarzyszenie w formie dobrowolnych darów i usług.

§22
Członek wspierający ma prawo: członka zwyczajnego poza prawem czynnego i biernego wyboru.

§23
Członek wspierający ma obowiązek:
 1. Propagować cele statutowe i pomagać Stowarzyszeniu w realizacji jego programowych zadań.
 2. Przestrzegać w obszarze współpracy postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia.


§24
Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

§25
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w skutek:
 1. Wystąpienia zgłoszonego Radzie Głównej lub Oddziałowej.
 2. Skreślenie decyzją Rady Głównej lub Rady Oddziału wskutek braku aktywności, działalności niezgodnej ze statutem lub śmierci.
 3. Członka wspierającego – osoby prawnej wskutek utraty przez niego osobowości prawnej lub możliwości działania.

§26
Członkowi skreślonemu przysługuje odwołanie do Rady Głównej lub Oddziałowej. Od decyzji Rady Głównej lub Oddziałowej w sprawie skreślenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania (Kongresu) Stowarzyszenia lub Oddziału. Pisemne odwołanie powinno być złożone w ciągu 30 dni od powiadomienia zainteresowanego o skreśleniu a rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 90 dni. Postanowienia Walnego Zebrania /Kongresu/Członków/Delegatów są ostateczne.

§27
Rolę Sądu Koleżeńskiego w Stowarzyszeniu może spełnić Rada Główna lub Oddziałowa.

Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§28
 1. Członkowie Stowarzyszenia mogą się organizować w następujące ogniwa: miejskie, gminne, środowiskowe, zakładowe, uczelniane, szkolne i inne:
- ośrodki (powyżej 50 członków zwyczajnych),
- ogniska (od 5 do 50 członków zwyczajnych.
 1. Ośrodki i ogniska Stowarzyszenia mogą organizować się lokalnie. Oddziały, jeśli łączna ilość członków rzeczywistych przekroczy 300 osób.
 2. Dla utworzenia Oddziału jest wymagana decyzja kierownictwa poszczególnych ogniw organizacyjnych uzgodniona z Radą Główną Stowarzyszenia.
 3. Oddział może zostać utworzony na terenie faktycznej aktywności ogniw i ośrodków organizacyjnych Stowarzyszenia: regionu, województwa, miasta, gminy lecz także grupy zakładów pracy, zespołu uczelni, szkół, klubów sportowych itp.

§29
Ogniwa organizacyjne Stowarzyszenia mogą powoływać problemowe sekcje, kluby koła, zespoły zainteresowań itp.

§30
Naczelne władze Stowarzyszenia i kierownictwa Oddziałów lokalnych dysponujące odpowiednimi możliwościami mogą działającym już zespołom ludzkim udzielić na ich prośbę patronatu i wsparcia na statutowych zasadach.Rozdział V
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§31
Naczelnymi władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie (Kongres delegatów).
 2. Rada Główna.
 3. Zarząd Główny.
 4. Główna Komisja Rewizyjna.

§32
Jeśli liczba członków przekroczy 300 osób Walne Zebranie zostaje zastąpione Kongresem delegatów.

§33
 1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do właściwości Walnego Zebrania (Kongresu) należą wszystkie sprawy, których statut nie przewiduje w zakresie właściwości innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
a)      uchwalenie regulaminu obrad,
b)      uchwalenie okresowych programów i kierunków działalności,
c)      uchwalenie składu liczebnego oraz wybór i odwołanie członków Rady Głównej i Głównej Komisji Rewizyjnej,
d)      rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań oraz udzielenie lub odmowa absolutorium ww. organów,
e)      nadawanie godności honorowego członkostwa,
f)       uchwalenie regulaminów działalności Stowarzyszenia,
g)      rozpatrywanie odwołań od uchwał i postanowień organów wykonawczych i rewizyjnych,
h)      zmiana statutu,
i)        rozwiązanie Stowarzyszenia.

§34
 1. Walne Zebrania (Kongres) Stowarzyszenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne – zwoływane są co 3 lata przez Radę Główną.
 3.  Nadzwyczajne – mogą być zwoływane z inicjatywy Rady Głównej w każdym czasie.
 4. Rada Główna jest zobowiązana zwołać Walne Zebranie (Kongres) nadzwyczajny także na żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków (delegatów).
 5. Powiadomienie o terminie Walnego Zebrania/Kongresu zawierające powód, miejsce i porządek obrad musi być podane do wiadomości wszystkim członkom 14 dni wcześniej.

§35
 1. W Kongresie Stowarzyszenia biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia przez Walne Zebranie (Kongres) okręgowe według ordynacji wyborczej przyjętej przez Radę Główną. Ordynacja wyborcza musi uwzględnić zasadę proporcjonalności.
 2. W Walnych Zebraniach mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający.
 3. Do władz Stowarzyszenia mogą kandydować członkowie zwyczajni nie będący delegatami.§36
 1. Rada Główna kieruje pracami Stowarzyszenia pomiędzy obradami Walnych Zebrań (Kongresu).
 2. Do zakresu działania Rady Głównej należy:
a)      realizacja uchwał Walnego Zebrania (Kongresu),
b)      podejmowanie uchwał programowych, organizacyjnych i finansowych,
c)      podejmowanie zobowiązań i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
d)      wybór przewodniczącego oraz Zarządu Głównego,
e)      uchwalenie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzenie sprawozdań finansowych,
f)       rozstrzyganie sporów powstałych z związku z działalnością Stowarzyszenia,
g)      uchwalenie wysokości składek członkowskich.
 1. Do zakresu działań Zarządu Głównego należą:
a)      kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b)      zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia,
c)      wykonywanie innych zadań przewidywanych w uchwałach Walnego Zebrania (Kongresu) i uchwał Rady Głównej Stowarzyszenia.

§37
 1. Do statutowych zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
a)      kontrola realizacji uchwał Kongresu przez organy wykonawcze Stowarzyszenia,
b)      kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia, dokonywana przynajmniej raz w roku,
c)      kontrola zgodności uchwał organów wykonawczych Stowarzyszenia z obowiązującym porządkiem prawnym,
d)      przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu (Kongresowi) Stowarzyszenia wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i wnioskami o udzielenie absolutorium władzom wykonawczym,
e)      główna Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do żądania od Zarządu Głównego przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia oraz zażądania od członków Zarządu Głównego pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
 1. Główna Komisja Rewizyjna wybiera Przewodniczącego i Zastępcę, którzy organizują co najmniej raz do roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i materialnej.
 2. Członkowie Rad/ Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu Głównego lub być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§38
Z chwilą powołania przez grupę ośrodków i ognisk Oddziału Stowarzyszenia jego władzami są:
 1. Walne Zebranie Oddziałów.
 2. Rada Oddziału wyłaniająca swój Zarząd z Przewodniczącym.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§39
 1. Kompetencje i czynności Walnych Zebrań Oddziału są analogiczne do naczelnych w stosunku do lokalnych ogniw organizacyjnych i ich zadań. Analogicznie Walne Zebranie Oddziału może zostać zastąpione Kongresem delegatów.
 2. Kompetencje i czynności Rady Oddziałowej są analogiczne do Rady Głównej, zaś w sprawach finansowych i materialnych Rady Okręgowe działają w zakresie udzielonych im pełnomocnictw przez Radę Główną.
 3. Analogiczne zadania do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej wykonuje Oddziałowa Komisja Rewizyjna w stosunku do lokalnych ogniw organizacyjnych.

§40
Władzami Ośrodków i ognisk Stowarzyszenia są:
 1. Zebranie członków.
 2. Kierownictwo w osobach co najmniej przewodniczącego i sekretarza organizacyjnego wybranych na zebraniu liczącym ponad ½ ogółu członków.

§41
 1. Ilość członków Rad i Komisji Rewizyjnych ustalają Walne Zebrania. Pierwszą Radę Stowarzyszenia do czasu zwołania Walnego Zebrania (Kongresu) stanowią członkowie – założyciele.
 2. Rada Główna wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zarząd Główny składający się z Prezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz do 2 członków Zarządu.
 3. Zarząd Oddziału składa się co najmniej z 3 osób: Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.

§42
 1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia zarówno głównych, jak oddziałowych trwa 3 lata.
 2. Wybory i odwołania władz odbywają się w sposób tajny przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 3. Za wybraną uważa się osobę, która uzyskała więcej niż połowę ważnych oddanych głosów.
 4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w sposób jawny, zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 5. Władze Stowarzyszenia mogą kooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w czasie trwania kadencji w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział VI
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§43
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

§44
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
 1. Składek członkowskich.
 2. Darowizn i dotacji.
 3. Spadków i zapisów.
 4. Innej ofiarności publicznej z kraju i zagranicy.

§45
 1. Ogólne zasady gospodarowania majątkiem i finansami Stowarzyszenia wynikają z przepisów Ustawy o Stowarzyszeniach.
 2. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej i majątkowej określa Rada Główna.
 3. Do podejmowania zobowiązań majątkowych i finansowych upoważnieni są:
- Przewodniczący Rady Głównej,
- Prezes Zarządu Głównego,
- Skarbnik.
 1. Do ważności oświadczeń majątkowych i finansowych konieczne jest jednoczesne współdziałanie co najmniej dwóch upoważnionych osób, w tym Skarbnika.
 2. Pozyskiwane środki mogą być przeznaczone wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie mogą stanowić osobistych korzyści materialnych członków Stowarzyszenia lub innych osób.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§46
Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (Kongresu) Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§47

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na mocy Walnego Zebrania (Kongresu) podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji jego majątku oraz Cel na jaki ma być on przeznaczony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz