O nas

HISTORIA SEW W PIGUŁCE

1990 rok / Bogusław Litwiniec i Antoni Chojcan wraz z grupą byłych członków, aktorów, twórców Teatru Kalambur i Ośrodka Teatru Otwartego Kalambur oraz przyjaciół Kalamburu, ludzi różnych zawodów i pokoleń zakładają Stowarzyszenie Europejskich Więzi. Stowarzyszenie odwołuje się i nawiązuje do doświadczeń i tradycji organizowanego we Wrocławiu przez Teatr i Ośrodek Teatru Otwartego Kalambur Międzynarodowych Festiwali Teatru Otwartego i Sztuki Otwartej. Jako motto swej działalności SEW przyjmuje hasło: "Europa Otwarta - Partnerska, Solidarna, Pokojowa".

Pierwszym Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia, do roku 2014, był Antoni Chojcan, pułkownik pilot, harcmistrz, wielki miłośnik ziemi Krośnieńskiej.

Przewodniczącym Rady Głównej od 1990 pozostaje, niezmiennie, Bogusław Litwniec, współzałożyciel Teatru Kalambur, wieloletni jego dyrektor, reżyser. Organizator dziesięciu Międzynarodowych Festiwali Teatru Otwartego (do 1975 Festiwali Teatrów Studenckich). Twórca manifestu 21 przekonań sztuki otwartej, stanowiącego próbę syntezy ideałów kontrkultury.

1991 rok / SEW zaczyna współpracę z Regionalnym Centrum Partnerstwa Europejskiego, które powstało również z inicjatywy Bogusława Litwińca.

Jednocześnie w ramach realizacji zadań statutowych, mających na celu m.in. "wyzwalanie zbiorowej i indywidualnej aktywności we wszystkich środowiskach na rzecz idei Europy, realizowanie tej idei przez różnoraką działalność organizacyjną oraz teoretyczną, artystyczną i publicystyczną refleksję", podejmuje inicjatywy w dziedzinie szeroko pojętej kultury i edukacji.

Rozpoczyna m.in. Europejską akcję poetycko-teatralną dla młodych twórców "Drama Forum - poematy na scenie", uruchamia Międzynarodową Galerię Małych Form - Salon Dzieł Udanych, tworzy internetowe pismo społeczno-kulturalne "Poglądy otwarte - Open views", a także Ośrodek Romantyzmu Europejskiego im. J. Słowackiego w Krzemieńcu, Dom Młodzieży. Kreowanie tożsamości regionalnej na Dolnym Śląsku. W ramach SEW powstaje także Ognisko Bukaczowczan, grupujące zamieszkałych na Dolnym Śląsku Kresowiaków, byłych mieszkańców okolic Bukaczowców.

1994 rok / Po decyzji władz o "reorganizacji" OTO Kalambur, którego siedziba mieściła się przy ulicy Kuźniczej 29a, odebraniu mu sceny, rozwiązaniu zespołu teatralnego i pracowniczego, SEW poszerza swoją działalność o dodatkowe zdarzenia realizowane dotychczas przez OTO Kalambur.

Zgodnie ze swoimi celami statutowymi, wśród których jest także "propagowanie ukształtowanych w dziejach Europy wartości i wzorów w obszarze kultury, cywilizacji, ludzkiej pracy i obyczajów", organizuje m.in. wieczory poezji, spektakle na małej scenie w Kawiarni Pod Kalamburem, koncerty, promocje publikacji dotyczących Wrocławia i Dolnego Śląska.

2002 rok / SEW organizuje cykl spotkań w ramach proeuropejskich projektów "Wspólnie o przyszłości Europy", przy Stowarzyszeniu powstaje Ognisko Młodej Myśli ProEuropa. Odbywa się wycieczka członków Stowarzyszenia na Ukrainę (trasa Sambor - Halicz - Worochta - Lwów). Kontynuowane są cykliczne spotkania z osobistościami ważnymi dla kultury Wrocławia.

2003 rok / W ramach projektu "Teraz integracja" skierowanego do środowisk dzieci i młodzieży wiejskiej i małych miasteczek Dolnego Śląska SEW organizuje konkurs plastyczny "Tata i mama w drodze do Europy" (nagroda główna - wycieczka do Strasburga).

SEW wydaje książkę "Poematy na scenę", stanowiącą plon konkursu poetyckiego dla młodych, debiutujących dramaturgów. Organizuje spotkania z młodzieżą na temat sztuki otwartej i 21 przekonań sztuki otwartej.

2004 rok / Pierwszy etap projektu "Europa - Europie Wędrującej", przygotowania do wydania katalogu. Wycieczka na trasie Bukaczowce -Worochta - Lwów celem kontynuacji współpracy nawiązanej z tamtejszym stowarzyszeniem Polaków podczas poprzedniego wyjazdu w roku 2002.

Uczestnictwo w międzynarodowym seminarium "Przełamywanie barier" zorganizowanym pod patronatem Komisji Europejskiej. Organizacja szkoleń z cyklu "Eurofach", w ramach których odbywa się wizyta uczestników kursu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

2006 rok / Zgodnie z określonym w statucie celem - "kultywowanie bezinteresownej wymiany między Europejczykami w różnych dziedzinach i formach z poszanowaniem narodowych i regionalnych odrębności oraz lokalnych możliwości" - Stowarzyszenie powołuje do życia "Dialog Klub Minerwa". Ma to być miejsce spotkań studentów uczelni wrocławskich oraz studentów zagranicznych, przebywających we Wrocławiu w ramach programu Erasmus-Sokrates.

Klub Minerwa to pierwsza, uznawana przez wszystkich zainteresowanych, inicjatywa w środkowej Europie, wychodząca naprzeciw elitom studenckim i doktoranckim oraz kołom naukowym zainteresowanym wymianą poglądów na przyszłość własną na integrującym się kontynencie. Przy okrągłym stole Minerwy co miesiąc mogą oni przedstawiać swoje osiągnięcia i rozmyślania przez 2 godziny non stop, w dialogu, "w sposób niedościgły dla polityków".

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00, choć od roku 2014 w zmienionej formie, gdyż wstęp mają nie tylko studenci, ale wszyscy, którzy chcą podyskutować.

SEW realizuje przedstawienie, jednoaktową sztukę teatralną "Więcej niż miłość" autorstwa Jerzego Lukierskiego.

2013 rok / Powstaje złożony z członków SEW Społeczny Komitet, który stawia sobie za cel upamiętnienie i przypomnienie dokonań Kalamburu, tak istotnych dla Wrocławia, miasta, które w roku 2016 pełnić będzie zaszczytną rolę Europejskiej Stolicy Kultury. Komitet tworzą Krystyna Kawczak, Halina Litwiniec i Mira Ciechowska-Nikodemska. Początkowy pomysł, zgodnie z kalamburową tradycją ujawniania wyobraźni, energii i społecznej woli działania, przekształca się wkrótce w plan obchodów przypadającej na 2014 rok - 57 rocznicy powstania Kalamburu, których głównym organizatorem zostaje SEW.

Społeczny Komitet przygotowuje realizacje: tablicy pamiątkowej i rzeźby przestrzennej Teatru Kalambur, Albumu Kalambur, wystawy ulicznej, przeprowadza również aukcję pamiątek kalamburowych.

2014 rok / Realizacja obchodów 57 rocznicy powstania Teatru Kalambur, organizacja uroczystego spotkania przybyłych na obchody Kalamburowców i gości, a także współpraca przy organizacji "Wieczoru Piosenek Kalamburowych", we współpracy z Fundacją Kalambur organizacja happeningów i zdarzeń nieoczekiwanych z okazji uroczystości.

Uroczystości zostały dofinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz ze środków Wydziału Kultury Urzędu Miasta Wrocławia w ramach projektu zrealizowanego w ramach Święta Wrocławia. W ich organizacji SEW został wsparty również przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Rozpoczęcie nowego cyklu spotkań „Poniedziałek z Kalamburem”, na które jako goście zapraszane będą osoby związane z Kalamburem na różnych etapach jego działalności: aktorzy, poeci, muzycy, plastycy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz